2014.07.13.
10:35

Írta: lowoa

David Lane - Egy beteg és halódó fajnak a jelei - Szemelvények

Ha bármelyiket észreveszi, védekeznie kell!!!


Amíg a fehér faj nem veszi észre, hogy csakis egy forrásból (az Isten tisztelete, az Isten és Természet egy)juthat tartós igazságokhoz, nem lesz béke vagy stabilitás a Földön. A természet megváltoztathatatlan törvényeiben vannak az élet, rend és megértés kulcsai. Az emberek szavai, még azok is, melyeket a sugallat szülte, másra fordíthatóak, a szavaktól függnek, hozzájuk lehet adni és el lehet belőlük venni, és esendő halandók eltorzíthatják őket. Ezért minden írást vagy befolyást, régit vagy újat át kell szűrni a természeti törvény szűrőjén. A Föld fehér embereinek meg kell érteniük, hogy éppen úgy alá vannak rendelve a természet vastörvényeinek, mint a teremtés más elemei, ellenkező esetben nem lesz biztonságuk és békéjük, mi több, puszta létük is ettől függ.
A világ lángokban áll, mert fajokat, alfajokat, nemzeteket és kultúrákat arra kényszerítenek, hogy megsértsék saját természetadta ösztöneiket a fönnmaradásra. Sok jóindulatú, de kevés értelemmel bíró ember tünetek ellen harcol, melyek a természet törvényeivel szembeni engedetlenség következményei. Mivel az emberi természet olyan, hogy keskeny, helyi álláspontokat formál a közvetlen környezetéből, a jelen körülményekből és a belenevelt dogmákból. Az az erős törzs, amely számtalan évszázadon át irányította a világ eseményeit az emberiség legalapvetőbb ösztöneit használva ki. A tudatlanok közti harcok és konfliktusok az irányítók álarca. Az embereket irányító alapvető törvények mélyebb megértése szükséges, ha meg akarjuk védeni kultúránkat kizsákmányoló hóhérainktól. Ez a pár oldal nem mutatja be a kormány részletes működését, csak azokat az alapelveket, melyeket ha megértünk, segítenek a népnek egyénként és a nemzet részeként.

A következőkre figyeljen:

- az alapító faj keveredése és süllyedése - A természetben semmi sem állandó; vagy növekszik és fejlődik, vagy zsugorodik és eltűnik. Fegyvertelen és nem harcias nép rabszolgává lesz.
- a család lerombolása

- elnyomó adózás
- a törvényes szervek korrupciója - A zsarnokságokat lépésről lépésre hozzák létre, és nemes szóvirágokba burkolják. Amelyik kultúra vagy faj megengedi, hogy mások irányítsák az alantiak egyikét, pusztulásra van ítélve:
* információs intézmények.
* oktatási intézmények
* vallási intézmények
* politikai hivatalok
* pénzcsinálásuk
* jogrendszerük
* kulturális intézményeik
* gazdasági életük
- terror és elnyomás azok ellen, akik óvnak a nemzet hibái ellen - A propaganda szükséges és jogos fegyver minden harcban. A sikeres propaganda elemei: egyszerűség, érzelmek, ismétlés és rövidség. Mivel az emberek azt hiszik, amit hinni akarnak, és mivel azt akarják hinni, amiről úgy hiszik, hogy előnyös számukra, a sikeres propagandának figyelembe kell venni azok személyes érdekét, akiket meg akar győzni.
- erkölcstelenség, iszákosság, kábítószerek, stb...

- gyerekhalál (ma magzatelhajtásnak mondják)

- a pénz romlása (infláció vagy uzsora) - Az uzsorán alapuló központi bankrendszer legegyszerűbb leírása: A bankárok a nemzet vagyonát szeretnék kölcsöneik biztosítékaként. Több pénzük van a kamatokból, mint amit kiadnak kölcsönbe. Így végül a bankok bekebelezik a nemzetet. Uzsora (kamat), infláció és nagy adók lopás, melyet csalók hoznak létre, és ezek megsemmisítik a nemzet erkölcsét.
- idegenek beszivárgása az országba, idegen kultúra

- materializmus - Olyan gazdagságot, mely áldozatok vagy becsületes munka nélkül jött létre, általában rosszra használnak. A materializmus alacsonyrendű és bomlasztó. A nemzet őreinek folyamatosan óvni kell a nemzetet és harcolni a nemzetben levő materialista szellem ellen. Ha valaki becsületes úton jut gazdagsághoz a saját és családja jóléte érdekében, ez nem kifogásolható. A kizsákmányolás, különösen az uzsora és spekuláció, pusztító a nemzetre.
A materializmus célja mesterséges állapot létrehozása gazdagság és tulajdon útján. Az igazi szociális állapotot a család, faj és nemzet szolgálata adja. A materializmus nyilvánvaló szükségtelen fogyasztást eredményez, amely végül a természet megerőszakolását jelenti és a környezet pusztítását. Természetellenes. A nemzet igazi vezetőinek nem szabad a materializmustól szennyezetteknek lenniük. A kereskedő vagy eladó feladata a csere létrehozása- Olyan kereskedőket, akik szükségtelen fogyasztást vagy anyagiasságot hirdetnek, nem szabad eltűrni.
- idegen háborúk

- olyan vezetők, akiknek csak a gazdagság és saját dicsőségük számít - Az őrök, vezetők ítélete a természet törvényeit kell, hogy tükrözze, és az értelem kell, hogy átitassa őket.
-          homoszexualitás

- olyan vallás, mely nem a természeti alapokon nyugszik

Esélyeink:

"Demokrácia után mindig egy erõs ember jön, akit némelyek diktátornak neveznek.
Ez az egyetlen útja annak, hogy újra rendet teremtsünk a demokrácia káosza után. Válasszuk a diktátort bölcsen! Neki szívében védelmezőnek kell lenni. Olyannak, aki megmutatta, hogy egyetlen célja a nép megóvása. Végcélja az kell, hogy legyen, hogy újra olyan rendet vezessen be, mely a természet tökéletes rendjén alapul. Ne válaszd ki szavai alapján. Olyat válassz, aki mindenét feláldozta az elnyomás idején; olyat, aki elszánt és kitartó. Csak ez igazolja, hogy értékes és igaz szándékú."
Hiszem! Akarom! Úgy legyen!